Regulamin zakupów sklepu internetowego www.cmd.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.cmd.pl, jest prowadzony przez firmę CMD Classical Music Distribution s.c. z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 6, 45-323 Opole

REGULAMIN

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.cmd.pl, jest prowadzony przez firmę CMD Classical Music Distribution s.c. z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 6, 45-323 Opole, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 29123 i 29125 oraz Wójta Gminy Chrząstowice pod nr 889/2008, nr NIP 754-027-09-42, nr Regon 530585384 i zwany jest dalej SPRZEDAWCĄ.

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.cmd.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Zamawiający w sklepie internetowym www.cmd.pl zwany dalej KLIENTEM powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

I. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet poprzez witrynę www.cmd.pl na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.cmd.pl i obejmuje płyty audio w różnych formatach, płyty video w różnych formatach oraz książki.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie www.cmd.pl.

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://www.cmd.pl. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. KLIENT może również samodzielnie odebrać PRODUKT.

6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: http://www.cmd.pl. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem bankowym.

7. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny lub faktura, które są doręczane KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

8. W przypadku organizowania przez SPRZEDAWCĘ na stronie www.cmd.pl sprzedaży promocyjnej obejmuje ona ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

II. Modyfikacje w zamówieniu

1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia.

2. KLIENT zawsze może zrezygnować z zamówienia w całości lub częsciowo do chwili wysyłki zamówienia do KLIENTA.

III. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie http://www.cmd.pl.

IV. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

2. W przypadku chwilowego braku danej pozycji u nas czas oczekiwania na dostawę może wynieść nawet 3 - 4 tygodnie. Dotyczy to zwłaszcza mniej popularnych firm płytowych oraz tytułów. W takich przypadkach z góry przepraszamy za opóźnienia w realizacji i prosimy o cierpliwość.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: cmd@cmd.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: CMD, ul. Zielonogórska 6, 45-323 Opole.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT do siedziby SPRZEDAWCY.

13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VI. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail cmd@cmd.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres CMD, ul. Zielonogórska 6, 45-323 Opole z dopiskiem REKLAMACJA.

13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

VII. Komentarze i recenzje

1. Na stronie sklepu internetowego www.cmd.pl istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji.

2.Komentarze i recenzje mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie www.cmd.pl.

3. W treści komentarzy i recenzji nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.

VIII. Dane osobowe - polityka prywatności

CMD Classical Music Distribution szanuje prywatność swoich klientów i użytkowników. Poniżej nasza polityka prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez CMD Classical Music Distribution, ul. Zielonogórska 6, 45-323 Opole w celach realizacji zadań naszego sklepu internetowego, na które składa się realizacja zamówień oraz wysyłka newslettera w wersji e-mail.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Każdy klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie. W przypadku braku akceptacji zmian użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie konta.

W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

X. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.cmd.pl

1. Strona internetowa www.cmd.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez CMD Classical Music Distribution s.c. z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 6, 45-323 Opole, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 29123 i 29125 oraz Wójta Gminy Chrząstowice pod nr 889/2008, nr NIP 754-027-09-42, nr Regon 530585384  i zwaną dalej również ADMINISTRATOREM.

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

4. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

5. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.

7. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT minimalnych wymagań technicznych.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny cmd.pl przez KLIENTA, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania KLIENTA oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji KLIENTA,
c) dostosowania witryny cmd.pl do potrzeb KLIENTÓW,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.cmd.pl.

10. Sklep internetowy www.cmd.pl używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: cmd@cmd.pl lub listownie na adres CMD, ul. Zielonogórska 6, 45-323 Opole,.

12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

13. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres cmd@cmd.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

XI. Zmiany regulaminu

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.cmd.pl.

Regulamin z dnia 15 września 2017 r.

 

Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy

 

                                                                                                                      Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta...................................................................................................

Adres e-mail

Numer telefonu:................................................... .................

Numer zamówienia...............................................................

Data odbioru zamówienia..................................................

 

DO:

CMD Classical Music Distribution s.c.

ul. Zielonogórska 6

45-323 Opole

(dopisek: odstąpienie od umowy)

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

................................

................................

................................

................................

.

................................

................................

................................

................................

.

................................

................................

................................

................................

.

................................

................................

................................

................................

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

 

posiadacz rachunku:

 

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy www.cmd.pl używa plików cookie, niewielkich plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniu, którego używa klient (komputer, tablet, smartfon itp.), w celu umożliwienia mu właściwego korzystania ze wszystkich opcji sklepu. Równocześnie zbieranie plików cookie ułatwia rozwijanie sklepu internetowego zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów.

Pliki typu cookies umożliwiają:

  • zapamiętanie danych logowania klienta (dzięki czemu nie musi on za każdym razem wpisywać loginu i hasła) czy produktów dodanych do koszyka itp.,
  • utrzymanie sesji kienta (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostosowanie zawartości sklepu do zainteresowań klienta,
  • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu.

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, które przechowywane są do czasu wylogowania ze sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki, oraz cookies stałe, przechowywane w urządzeniach, z których klient korzysta przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez niego.

UWAGA!

  • Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików cookie może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.
  • Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego.

W sklepie internetowym wykorzystywane są również cookies zamieszczane przez partnerów w celu personalizacji działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.